วันศุกร์

สร้างสรรค์หรือทำลายพ.ต.ท.พงศ์พร ผอ.พศ เสนอแนวทางดำเนินการต่อมหาเถรสมาคม

ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติหลายพันปี

แทบไม่เคยมีช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากศึกสงคราม

เพราะหากมิใช่รบกับต่างแคว้นต่างชาติพันธ์

ก็เปิดศึกแย่งชิงความเป็นใหญ่ในหมู่เหล่าตนเอง


เพราะตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์ย่อมยังไม่บริสุทธิ์ 100 %

จิตจึงเจือด้วยความโลภความโกรธและความหลง

ยังติดอยู่ในอารมณ์ อำนาจ และลาภ ยศ สรรเสริญ 

การตัดสินใจจึงมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้มากมาย

ไม่ว่าจะหมุนเวียนเปลี่ยน"ผู้ปกครอง"ไปกี่ยุคกี่สมัย

ก็เป็นดัง"เหล้าเก่าในขวดใหม่"เพราะกิเลสยังคงตัวเดิม


พระพุทธศาสนาอย่างน้อยก็สืบทอดกันมากว่า 2500 ปี

ถือเป็น"องค์กร"ที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลก

เพราะผู้ที่ทรง"สถาปนา"ขึ้นเป็นผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสแล้ว

มิได้มีความปรารถนาเยี่ยงปุถุชนคนสามัญทั่วๆไป

แต่เป็นผู้ที่พ้นโลกแล้วและได้ทรงทิ้ง"มรดกธรรม"นี้ไว้ให้


คณะสงฆ์ยึดมั่นอยู่ใน"ธรรมและวินัย"ของพระพุทธองค์

ไม่ตัดทอนคำสอนหรือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติไว้

และจะไม่บัญญัติในสิ่งที่พระองค์มิได้ทรงบัญญัติขึ้น

"คณะสงฆ์"จึงปกครองหมู่สงฆ์ด้วยดีมาได้จนถึงทุกวันนี้


แต่การที่จะให้"ฆราวาส"เข้ามาเป็นใหญ่เป็นประธาน

ตัดสินชี้ขาดในการบริหารงานของพระพุทธศาสนา

รวมถึงการออกกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้พระปฏิบัติตาม

โดยอ้างว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของภาพรวม

จึงมองเป็นอื่นไปมิได้นอกจากความต้องการจะทำลายสงฆ์.!!!


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น